Random Record Pick: Johnny Mack Singers, Hello, Dolly! / Bye Bye Birdie #vinyl #hellodolly #byebyebirdie #broadway #musicals #theater #instavinyl #vinylgram #vinyljunkie #nowspinning #vinyligclub

Random Record Pick: Johnny Mack Singers, Hello, Dolly! / Bye Bye Birdie #vinyl #hellodolly #byebyebirdie #broadway #musicals #theater #instavinyl #vinylgram #vinyljunkie #nowspinning #vinyligclub
For more photos, connect to @afrancisb on Instagram.